fbpx

Reglement

Definities

Organisatie
De Hagelandse 101 wordt georganiseerd door: VZW De Hagelandse 101.

De Hagelandse 101
De Hagelandse 101 is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement waarbij 101 kilometer afgelegd moet worden binnen de 24 uur. Er is een minimum gemiddelde van 4,2 km/u en een maximum gemiddelde van 7 km/u opgesteld om het voor iedere deelnemer zo aangenaam mogelijk te maken.

Deelnemer
De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan De Hagelandse 101.
Het meewandelen van niet ingeschreven personen is niet toegestaan om wille van verzekering -en veiligheidsredenen.

Inschrijving
Een deelnemer die zich via de website van de organisatie (www.hagelandse101.be) heeft aangemeld voor deelname en daarmee tevens akkoord gaat met dit deelnemersreglement.

Rolstoelgebruiker
Dit parcours is helaas, door de typische Hagelandse wegen, niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

Huisdieren
Honden en andere huisdieren zijn verboden tijdens de wandeltocht.

Deelname & inschrijving
1. Indien een deelnemer zich voor De Hagelandse 101 inschrijft is daarmee onderhavig aan het reglement van toepassing. De deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname aan De Hagelandse 101 is vrijwillig en op eigen risico.
2. Overtreding van dit opgestelde reglement kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
3. Voor de start van De Hagelandse 101 moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschreven deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
4. Indien De Hagelandse 101 op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of niet, is enkel een toetsing welke de organisatie neemt. De organisatie zal zich terughoudend opstellen om het evenement al dan niet af te gelasten.
5. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
6. De minimumleeftijd voor deelname aan de Hagelandse 101 is 16 jaar (op de startdag van De Hagelandse 101).
7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan De Hagelandse 101. Het bestuur van De Hagelandse 101, de afzonderlijke bestuursleden en/of de aangewezen functionarissen hebben het recht om, na overleg met het bestuurslid Medische verzorging of het bestuurslid Verkeer & Veiligheid, deelnemers te diskwalificeren die onder invloed van alcoholische drank en/of drugs zijn en/of overlast veroorzaken en/of grensoverschrijdend gedrag tonen. De deelnemer wordt verzocht zijn startnummer in te leveren en het parcours te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld. Deelnemers die tijdens De Hagelandse 101 gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen zullen, na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd worden de wandeltocht direct te beëindigen. De deelnemer dient hierop zijn startnummer in te leveren en het parcours te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld..Het is niet mogelijk om met een inschrijfbewijs van de 101 km te starten op de 54+1 en omgekeerd.Na inschrijving kan de deelnemer zijn ticket niet omzetten naar een andere afstand.

Aansprakelijkheid
8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan De Hagelandse 101. Het wandelen van 101 kilometer binnen 24 uur is lichamelijk en geestelijk een intensieve inspanning. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door onder meer training voldoende heeft voorbereid op De Hagelandse 101. De organisatie adviseert de deelnemer zich voor deelname aan De Hagelandse 101 sportmedisch te laten keuren.
9. Het bestuur van De Hagelandse 101, de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen voor, tijdens of na De Hagelandse 101.
10. Sponsors van De Hagelandse 101 en de gemeente(n) waarin de tocht plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisatie, uitgesloten van iedere aansprakelijkheid.
11. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of De Hagelandse 101 geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks uitsluitend ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiele schade.

Tijdens De Hagelandse 101
12. Deelnemen aan De Hagelandse 101 houdt in: het wandelen van 101 kilometer binnen 24 uren vanaf de gezamenlijke starttijd. Er is een min. gemiddelde van 4,2 km/u en een max. gemiddelde van 7 km/u opgesteld.
13. De route wordt middels pijlen aangegeven.
14. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. Worden deze aanwijzingen niet door de deelnemer opgevolgd, dan volgt onmiddellijke uitsluiting.
15. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van het parcours mag men de gehele rijweg gebruiken.
16. Tijdens De Hagelandse 101 dienen de deelnemers in de nachtelijke uren de (nacht)rust van mens en natuur te respecteren.
17. De Deelnemers zijn verplicht reflecterende dan wel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen. Een zaklamp en/of hoofdlamp, 1 liter water en een opgeladen GSM worden sterk aanbevolen.
18. De deelnemers bezitten een startnummer. Dit startnummer moet tijdens De Hagelandse 101 goed zichtbaar bevestigd blijven.
19. De posten onderweg zijn uitsluitend open op vastgestelde tijdstippen, deze tijden zullen bekend worden gemaakt op de website www.hagelandse101.be. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van de door de organisatie aldaar geboden verzorging.
20. Het deel van het parcours, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt deze niet meer onder de verantwoording van de organisatie.

Verzorging
21. Op het parcours zijn posten ingericht waar de deelnemers tijdens openingstijden gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het productaanbod, kan de versnapering en /of meerdere van de volgende allergene stoffen – of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda’s, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, sesamzaad en lupine. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van dit aanbod.

22. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.
23. Tijdens de openstelling van een post is er voor uitvallers een pendeldienst naar de start- / finishlocatie. De organisatie heeft echter geen slaapplaatsen of bedden beschikbaar.
24. De posten zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers en de door de organisatie aangewezen functionarissen. Familieleden of bekenden van de deelnemers worden geweerd. Bij intensieve begeleiding van een deelnemer dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.

Privacy
25. De deelnemer verleent middels inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond De Hagelandse 101 gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de organisator daarvoor hanteert.
26. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie en haar partners tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Slotbepaling

27. Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement.

Finish
Na het voltooien van De Hagelandse 101 zal u warm onthaald worden, eveneens wordt u ook beloond met een welverdiend diploma en medaille.

Algemene voorwaarden gebruik app.
Bij het gebruik van deze app staat de gebruiker toe dat zijn locatiegegevens worden verzameld, opgestuurd naar de server, waar ze gebruikt zullen worden om externe partijen (het thuisfront) toe te laten je voortgang te volgen tijdens de Hagelandse 101. Deze data worden achteraf gebruikt voor de verbetering van de organisatie van de Hagelandse 101.

Definities

Organisatie
De Hagelandse 54+1 wordt georganiseerd door: VZW De Hagelandse 101.

De Hagelandse 54+1:
De Hagelandse 54+1 is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement waarbij 55 kilometer afgelegd moet worden binnen de 13 uur. Er is een minimum gemiddelde van 4,2 km/u en een maximum gemiddelde van 7 km/u opgesteld om het voor iedere deelnemer zo aangenaam mogelijk te maken.

Deelnemer
De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan De Hagelandse 54+1.
Het meewandelen van niet ingeschreven personen is niet toegestaan om wille van verzekering -en veiligheidsredenen.

Inschrijving
Een deelnemer die zich via de website van de organisatie (www.hagelandse101.be) heeft aangemeld voor deelname en daarmee tevens akkoord gaat met dit deelnemersreglement.

Rolstoelgebruiker
Dit parcours is helaas, door de typische Hagelandse wegen, niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

Huisdieren
Honden en andere huisdieren zijn verboden tijdens de wandeltocht.

Deelname & inschrijving
1. Indien een deelnemer zich voor De Hagelandse 54+1 inschrijft is daarmee onderhavig aan het reglement van toepassing. De deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname aan De Hagelandse 54+1 is vrijwillig en op eigen risico.
2. Overtreding van dit opgestelde reglement kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
3. Voor de start van De Hagelandse 54+1 moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschreven deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
4. Indien De Hagelandse 54+1 op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of niet, is enkel een toetsing welke de organisatie neemt. De organisatie zal zich terughoudend opstellen om het evenement al dan niet af te gelasten.
5. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.Het is niet mogelijk om met een inschrijfbewijs van de 54+1 te starten op de 101 en omgekeerd.Na inschrijving kan de deelnemer zijn ticket niet omzetten naar een andere afstand.

6. De minimumleeftijd voor deelname aan de Hagelandse 54+1 is 16 jaar (op de startdag van De Hagelandse 54+1 ).
7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan De Hagelandse 54+1. Het bestuur van De Hagelandse 101, de afzonderlijke bestuursleden en/of de aangewezen functionarissen hebben het recht om, na overleg met het bestuurslid medische verzorging of het bestuurslid verkeer & veiligheid, deelnemers te diskwalificeren die onder invloed van alcoholische drank en/of drugs zijn en/of overlast veroorzaken en/of grensoverschrijdend gedrag tonen. De deelnemer wordt verzocht zijn startnummer in te leveren en het parcours te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld. Deelnemers die tijdens De Hagelandse 54+1 gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen zullen, na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd worden de wandeltocht direct te beëindigen. De deelnemer dient hierop zijn startnummer in te leveren en het parcours te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld.
Aansprakelijkheid
8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan De Hagelandse 54+1. Het wandelen van 55 kilometer binnen 13 uur is lichamelijk en geestelijk een intensieve inspanning. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door onder meer training voldoende heeft voorbereid op De Hagelandse 54+1. De organisatie adviseert de deelnemer zich voor deelname aan De Hagelandse 54+1 sportmedisch te laten keuren.
9. Het bestuur van De Hagelandse 101, de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen voor, tijdens of na De Hagelandse 54+1.
10. Sponsors van De Hagelandse 101 en de gemeente(n) waarin de tocht plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisatie, uitgesloten van iedere aansprakelijkheid.
11. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of De Hagelandse 54+1 geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks uitsluitend ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiele schade.

Tijdens De Hagelandse 54+1 :
12. Deelnemen aan De Hagelandse 54+1 houdt in: het wandelen van 55 kilometer binnen 13 uren vanaf de gezamenlijke starttijd. Er is een min. gemiddelde van 4,2 km/u en een max. gemiddelde van 7 km/u opgesteld. .
13. De route wordt middels pijlen aangegeven. De deelnemers dienen zich te houden aan dit parcours.
14. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. Worden deze aanwijzingen niet door de deelnemer opgevolgd, dan volgt onmiddellijke uitsluiting.
15. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van het parcours mag men de gehele rijweg gebruiken.
16. Tijdens De Hagelandse 54+1 dienen de deelnemers de rust van mens en natuur te respecteren.
17. De Deelnemers zijn verplicht reflecterende dan wel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen. 1 liter water en een opgeladen GSM is sterk aanbevolen.
18. De deelnemers bezitten een startnummer. Dit startnummer moet tijdens De Hagelandse 54+1 goed zichtbaar bevestigd blijven.
19. De posten onderweg zijn uitsluitend open op vastgestelde tijdstippen, deze tijden zullen bekend worden gemaakt op de website www.hagelandse101.be. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van de door de organisatie aldaar geboden bevoorrading.
20. Het deel van het parcours, gelegen tussen twee posten is een rayon. Na het sluiten van een post wordt het voorafgaande rayon vrijgegeven voor de normale weggebruiker en valt deze niet meer onder de verantwoording van de organisatie.

Verzorging
21. Op het parcours zijn posten ingericht waar de deelnemers tijdens openingstijden gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het productaanbod, kan de versnapering en /of meerdere van de volgende allergene stoffen – of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda’s, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, sesamzaad en lupine. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Deelnemers, die buiten de hierboven bedoelde tijden op een post komen, kunnen geen gebruik maken van dit aanbod.
22. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.
23. De posten zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers en de door de organisatie aangewezen functionarissen. Familieleden of bekenden van de deelnemers worden geweerd. Bij intensieve begeleiding van een deelnemer dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.

Privacy
24. De deelnemer verleent middels inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond De Hagelandse 54+1 gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.
25. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie en haar partners tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Slotbepaling
26. Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement.

Finish
Na het voltooien van De Hagelandse 54+1 zal u warm onthaald worden, eveneens wordt u ook beloond met een welverdiend diploma en medaille.

Algemene voorwaarden gebruik app.
Bij het gebruik van deze app staat de gebruiker toe dat zijn locatiegegevens worden verzameld, opgestuurd naar de server, waar ze gebruikt zullen worden om externe partijen (het thuisfront) toe te laten je voortgang te volgen tijdens de Hagelandse 54+1. Deze data worden achteraf gebruikt voor de verbetering van de organisatie van de Hagelandse 54+1.

De leeftijd van de kinderen is minimum 10 jaar en maximum 16 jaar (op de startdag van de Hagelandse 11+1), hier zal ook een aparte inschrijving voor zijn.
Het kind dient ook op voorhand zijn ingeschreven voor deelname aan de Hagelandse 11+1.

Het kind mag alleen deelnemen als een volwassene voor de Hagelandse 101 of de Hagelandse 54+1 is ingeschreven om zo samen de laatste 12 km te voltooien.
Als volwassen deelnemer dien je zelf in te schatten dat je kind 12 km wandelen aan kan.

De kinderen die meedoen aan de Hagelandse 11+1 starten op 12 km van het einde.
De ingeschreven kinderen hebben ook recht op een aparte bevoorrading op de laatste post - een Hagelandse 11+1 T-shirt en bij de finish een medaille en oorkonde!

Tijdens de Hagelandse 11+1 is het verboden om kinderwagens, rolstoelen, fietsen, steps en andere gemotoriseerde en/of ongemotoriseerde vervoersmiddelen te gebruiken.

Honden en andere huisdieren zijn eveneens verboden tijdens de Hagelandse 11+1.

Als de volwassen ingeschreven persoon van de Hagelandse 101 of de Hagelandse 54+1, voor het bereiken van het afspreekpunt door omstandigheden moest opgeven tijdens de wandeling, dient hij/zij zelf het deelnemende kind te verwittigen dat hij/zij helaas de tocht niet kan aanvatten. Als dit moest gebeuren is er wel een T-shirt als troostprijs voorzien op de finishlocatie. Dit kan enkel als je kan aantonen dat de volwassen deelnemer heeft opgegeven. Het T-shirt kan louter worden opgehaald aan de finish op zaterdag 7 september tussen 21h en 23h.

Verder blijft het algemene reglement van de Hagelandse 101 en 54+1 van kracht tijdens de tocht van de Hagelandse 11+1.